അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍

അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (ഹയര്‍ ഗ്രേഡ്)

Name of Officer Branch Extn. Mobile
അജിത്കുമാര്‍ കെ അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) XV 3465 9400077598
ഷാജു തോമസ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) XII  3619/3696  9496340163
ജോണ്‍ എ അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) XI 3453  9447462628
ആസാദ് എം.കെ അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍  (Finance) IV (FCC) 3241 9446975398
ബൈജു എന്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍-IV (അക്കാദമിക്) 1273  9446053629
വെങ്കിടേഷ്വരന്‍ ആര്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ & Estate Officer 3269 9447250381
ബെന്നി പോൾ അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) VIII  3621  9447442777
നാരായണൻ നബൂതിരി ഇ.പി. അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) XVI 3624 9446016081
സോമരാജൻ എം.എം. അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) XVIII (Mon. Cell) 3380 9061185471
ഹരീസ് പി.വൈ. അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍- II I(അഡ്മിന്‍) 3240 9495017662
പത്മകുമാർ പി. അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍- III (പരീക്ഷ) 3635 9497324834
ബിപിൻ കുമാർ അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍-  V (പരീക്ഷ) 3583  9447039904
സോഫിയ എം.ജി. അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍-  IV (പരീക്ഷ) 3256  8281096270

അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍

സ്റ്റാലിന്‍ പി.എസ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ I  (അക്കാദമിക്) 3242  7907246253
ജോസഫ് ജോർജ്  അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍-XVII (പരീക്ഷ)  3636 9447456497
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സി.കെ. അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) X 3262  9496801156
ഹരി പി. അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) -XXI  9447605820
കൊച്ചുറാണി അബ്രഹാം അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (Finance) III 3251  9497819505
സാബു സി. ജോർജ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (Fin.) II 3249  9446758817
മാത്യു ടി. തോമസ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) XIV 3638  9495206771
പ്രേംകുമാർ ആർ. അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (അഡ്മിന്‍) I 3239  9446930063
ബിന്ദു എം.എ. അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (Finance) I 3248  9495213229
പോൾ വര്‍ഗീസ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (അഡ്മിന്‍)-V (DDFS) 3592  9446116196
ഷിബി വി.സി. അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) XXII 3616  9447717618
ഷാലിനി എ. അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ on Deputation
സുജ എസ്. അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍-I (പരീക്ഷ) 3684  9447569951
പ്രതീപ് കുമാർ എൻ. അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) -XXIII  9495544375
കവിത പി.ആർ. (on leave) 3258  9496160785
പ്രദീപ് ആർ. അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) XX 3463  9495717426
ആശ രാഘവൻ അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ)  XIX 3644  9496722031
ജെസ്സി ജോൺ അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ II (അക്കാദമിക്) 3243  9544586101
നിമ്മി ലൂയിസ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) -IX 3632  9496116353
നജീബ്. എം അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (SF) VI  3245  9447561341
സനൽ കുമാർ ടി.വി അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (അക്കാദമിക്- I) 3242  9447455614
രമേശൻ. ജി അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) VII 3260  9497815875
മായ ജെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (അഡ്മിന്‍) IV 3245  9446057238
സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) II 3673  9447869051
ലത പി.എസ്. അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) XX 3463  9495213628
ജോണി കെ. അബ്രഹാം അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍- III (അക്കാദമിക്) 3264  9447659070
മനോജ് പി.എസ്. അസിസ്റ്റന്റ്‌ രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) VI 3628/3468  9495970172

പൂൾ ഓഫീസർമാർ

അന്നമ്മ കെ. അഡ്മിന്‍  3240 7510646094
ചന്ദ്രമ്മ പി.പി. പരീക്ഷ