ഉദ്യോഗസ്ഥർ

വൈസ് ചാന്‍സലര്‍

പ്രൊഫ. (ഡോ.) സാബു തോമസ്


പ്രോ. വൈസ് ചാന്‍സലര്‍

പ്രൊഫ. (ഡോ.)  സി.ടി അരവിന്ദകുമാര്‍


രജിസ്ട്രാര്‍ (ഇൻ-ചാർജ്)

പ്രൊഫ. (ഡോ.)  കെ. സാബുക്കുട്ടന്‍


പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളര്‍ (ഇൻ-ചാർജ്)

പ്രൊഫ. (ഡോ.)  പ്രകാശ് കുമാര്‍ ബി


ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍ (ഇൻ-ചാർജ്)

ശ്രീമതി. വല്‍സമ്മ കരുണാകരന്‍