സെന്ററുകൾ

ഇന്‍റർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സെന്‍ററുകൾ

                                                                       

 

ക്രമ

നം.

 

കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ പേര്

 

കേന്ദ്ര മേധാവി

 

1 ഇന്‍റർനാഷണൽ & ഇന്‍റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്‍റർ ഫോർ നാനോ സയൻസ് & നാനോ ടെക്നോളജി (IIUCNN)

(സ്കൂൾ ഓഫ് കെമിക്കൽ സയൻസസ്)0481-2731669

ഡോ. നന്ദകുമാർ കെ.

ഓണററി ഡയറക്ടർ

2 അഡ്വാൻസ്ഡ് സെന്‍റർ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്‍റൽ സ്റ്റഡീസ് & സസ്റ്റെയിനബിൾ ഡവലപ്മെന്‍റ്

(ACESSD)

(സ്കൂൾ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്‍റൽ സ്റ്റഡീസ്)0481-2732120

ഡോ.എ.പി. തോമസ്

ഓണററി ഡയറക്ടർ

3 ഇന്‍റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്‍റർ ഫോർ ഡിസെബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് (ഐ.യു.സി.ഡി.എസ്)

(സ്കൂൾ ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസസ്)0481-2731580

ഡോ.പി.ടി. ബാബുരാജ്

ഓണററി ഡയറക്ടർ

4 ഇന്‍റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്‍റർ ഫോർ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് & എക്സ്റ്റൻഷൻ (IUSSRE)

സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് കാമ്പസ്, പുല്ലരിക്കുന്ന്‍, മല്ലോശേരി പി.ഒ, കോട്ടയം, 6860410481-2393329

ഡോ.കെ.എം.സീതി.

ഓണററി ഡയറക്ടർ

5 ഇന്‍റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്‍റർ ഫോർ ബയോമെഡിക്കൽ റിസർച്ച് & സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ (ഐ.യു.സി.ബിആർ & എസ്.എസ്.എച്ച്)

MGU RIMSR കാമ്പസ്, റബ്ബർ ബോർഡ് പി.ഒ., തലപ്പാടി, കോട്ടയം -6860090481-2354464

ഡോ.കെ.പി.മോഹനകുമാർ

ഡയറക്ടർ

6 ഇന്‍റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റെഷൻ (IUIC)

(സ്കൂൾ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ്)0481-2732120

ഡോ.സി.ടി. അരവിന്ദകുമാർ

ഓണററി ഡയറക്ടർ0481-6555561

7 ഇന്‍റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്‍റർ ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സയൻസ് ഓഫ് മ്യൂസിക് (ഐ.യു.സി.എസ്.എസ്.എം) ഡോ.ജയചന്ദ്രൻ കെ .

ഓണററി ഡയറക്ടർ9446356612

8 ഇന്‍റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്‍റർ ഫോർ ഓർഗാനിക് ഫാർമിംഗ് ആൻഡ് സസ്റ്റെയിനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ (IUCOFSA) ഡോ.സന്തോഷ് പി.

ഓണററി ഡയറക്ടർ0481-6555561

 

ഇന്‍റർ‌ സ്കൂൾ സെന്‍ററുകൾ 

ക്രമ

നം.

 കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ പേര് സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ പേര്
1 IIRBSഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ ബേസിക് സയൻസസ്0481-2732992, ഡോ. ഇബ്നുസഊദ് ഐ

ഓണററി ഡയറക്ടർ

2 CELCS

സെന്‍റർ ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്0481-2732949

ഡോ.കെ.എം. കൃഷ്ണൻ

ഓണററി ഡയറക്ടർ

3 IRLDഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇൻ ലേണിംഗ് ഡിസെബിലിറ്റി(സ്കൂൾ ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസസ്)9946226638 ഡോ. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ

ഓണററി ഡയറക്ടർ

 

 

 

4 UCIC

അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിനുള്ള സർവകലാശാലാ കേന്ദ്രം(സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്‍റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് & പൊളിറ്റിക്സ്)0481-2594268

ഡോ.സജിമോൻ അബ്രഹാം

ഓണററി ഡയറക്ടർ

5 ICCS

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കണ്ടംപററി ചൈനീസ് സ്റ്റഡീസ്(സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്‍റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് & പൊളിറ്റിക്സ്)0481-2732097

ഡോ. സി. വിനോദൻ

ഓണററി ഡയറക്ടർ

6 കെ.എൻ. രാജ്കെ.എൻ. രാജ് സ്റ്റഡി സെന്‍റർ ഫോർ പ്ലാനിംഗ് & സെന്‍റർ-സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ്(സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്‍റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് & പൊളിറ്റിക്സ്) ഡോ. ജോണി ജോൺസൺ

ഓണററി ഡയറക്ടർ

7 CHPC

സെന്‍റർ ഫോർ ഹൈ പെർഫോർമൻസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്(സ്കൂൾ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസസ്)0481-2731028

ഡോ. സി. സുദർശനകുമാർ

ഓണററി ഡയറക്ടർ

8 AMMRCനൂതന മോളിക്യുലർ മെറ്റീരിയൽസ് റിസർച്ച് സെന്‍റർ(സ്കൂൾ ഓഫ് കെമിക്കൽ സയൻസസ്) ഡോ.എസ്. അനസ്

ഓണററി ഡയറക്ടർ9567544740

9 NIPSTനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്‍റ് സയൻസ് ടെക്നോളജി(സ്കൂൾ ഓഫ് ബയോസയൻസസ്)0481-2731035 ഡോ.എം.എസ്. ജിഷ

കോ-ഓർഡിനേറ്റർ

 

10 CYNസെന്റർ ഫോർ യോഗയും പ്രകൃതി ചികിത്സയും(സ്കൂൾ ഓഫ് ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ്)9447569925 ഡോ.ഹരളക്ഷ്മീന്ദ്രകുമാർ സി

ഓണററി ഡയറക്ടർ

11 BIIC (മറ്റ് കേന്ദ്രം)ബിസിനസ് ഇൻകുബേഷൻ & ഇന്നൊവേഷൻ സെന്‍റർ(കെ.എൻ.രാജ് പഠന കേന്ദ്രം) ഡോ.കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ

ഓണററി ഡയറക്ടർ