സമ്പർക്കം

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല

പ്രിയദർശിനി ഹിൽസ് ,കോട്ടയം ,686560
രജിസ്ട്രാർ : 0481 -2731007
പി .ആർ .: 0481-2732650
അന്വേഷണം: 0481 -2731020 ,1050 ,3300 ,3378 ,3575 ,3576