ഡപ്യുട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍

Name of Officer Branch Extension Mobile
അഷോകന്‍ എന്‍.കെ ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ at DASTP 9447262986
സജീവ് പി.കെ ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ (വിവരാവകാശം) 3298 9447370468
ശ്രീരാജ് ആര്‍ ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ (അഡ്മിന്‍) I 3226 9447504141
നസീമ ബീവി എം.എച്ച് ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) II 3451 9447356786
ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍     വാരിയര്‍ കെ ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍            (പരീക്ഷ) IV (CBCSS) 3625 8281305081
അനിത ശ്രീദര്‍ ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍(ഫിനാന്‍സ്) I 3236 9847683148
ബാബുരാജ് എ     വാരിയര്‍ ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ (അക്കാദമിക്) II 3257 9497666941
ശശീധരന്‍           ഉണ്ണിത്താന്‍ എന്‍ ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ (PS to VC) 3211/3515 9447550708
സണ്ണി പോള്‍ ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) VIII 3583 9496117287
ഷാജിഖാന്‍ എം ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) I 3456 9447758001
സുധ കെ ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍            (അഡ്മിന്‍) II 3227 9446097127
മധുകുമാര്‍ എം ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍              (പരീക്ഷ V) CETEX 3625 9495215722
ദിലീപ്കുമാര്‍ ആര്‍ ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ P&D (അഡ്മിന്‍) 3244 9447743169
ജോസ് എം.സി  ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) III 9496204137
രമേഷ് നാരായണന്‍ ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ (അക്കാദമിക്) I 3228 9447455133
ജയകുമാർ പി.ആര്‍ ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ & PS to PVC 3212/3558 9446509869
വിനോദ് ജെ.കെ. ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) VI 3457 9447102994
പ്രബോധ കുമാർ എം.ആര്‍ ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ (ഫിനാന്‍സ്) II 3237 9447567458
റോയ് കുരുവിള ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) VII 9400893948
വിജയതിലകൻ വി. ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ (APS to VC) & നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍ 3219 9447427889