ജോയിൻറ് രജിസ്ട്രാർ

 

Name of Officer Branch Extension Mobile
വല്‍സമ്മ കരുണാകരന്‍ ജോയിന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ (ഫിന്‍.) 3223/3518 9447566314
വിജയകുമാര്‍. ജി ജോയിന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) IV 3522 9400492058
ആഷിക് എം.മുഹമ്മദ് കമാല്‍ ജോയിന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍  (പരീക്ഷ) II 3520 9447025760
കോമളവല്ലി. കെ ജോയിന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ (അഡ്മിന്‍) I 3516/3221 9447567778
സാബു തോമസ് ജോയിന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ (അഡ്മിന്‍) II 3222/3517 9447566053
തുളസീലാല്‍ ആര്‍.എന്‍ ജോയിന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ (അഡ്മിന്‍) II  3459  9447660554
ശ്രീലത എന്‍ ജോയിന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍(പരീക്ഷ) III 3459 9495070083
വിജി ടി.എ ജോയിന്‍റ് രജിസ്ട്രാര്‍ (പരീക്ഷ) I 3265 9496945785