ചാൻസലർ & പ്രോ. ചാൻസലർ

ചാന്‍സലര്‍

ശ്രീ. ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ

ബഹു. കേരളാ ഗവര്‍ണര്‍


പ്രോ. ചാന്‍സലര്‍

ഡോ.  കെ.ടി ജലീല്‍

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി

 കേരള സര്‍ക്കാര്‍